Синдикат „Образование" ще връчи на 24.05.2018г от 14ч. в залата на КТ,,Подкрепа" награди:
- на учители за особени заслуги в областта на просветното, културното и синдикално дело „Стоян Михайловски"
- на ученици и учители от конкурса за творческа работа ,, На учителя с любов".
- на представители от различни институции за отлично партньорство и социален диалог

Проведеното външно оценяване в четвърти клас за пореден път доказа, че тази процедура е статистическа гимнастика за доказване на знания, които, за съжаление, не кореспондират с реалните. Новият формат на структуриране на начален етап цели намаляване на стреса и повишаване на качествените резултати, а малките матури сякаш целят да докажат тази хипотеза.

 Център за приобщаващо образование организира обучение на тема „Базов обучителен семинар по разработване на политика и процедури за закрила на детето в училище", одобрено със заповед № РД09-1009/24.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Безспорен е фактът, че средната възраст на учителите в Европа е висока. Готови ли са учителите от поколението BBC /Born before computers/ да се срещнат с децата на петте /седемте/ екрана?

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" направи национално изследване относно способността на националната образователна система ефективно да гради нови успешни образователни политики. Беше изследвана също и ролята на представителните синдикати при формиране на образователните макрополитики.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg