Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

 

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е
ОБЯВА
Курс с дистанционна форма на обучение за придобиване на пета, четвърта и втора професионално-квалификационни степени /

ВАЖНО
Промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по реда на чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда /
Важни промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските /

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Албена Крумова – Ефективно управление на класната стая – психологически аспект /

ВЪЗПИТАНИЕ
Недялко Колев – Икономическото възпитание на детето в семейството /

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Албена Костова – Предприемачество в действие – иновационен лагер „Кюри" /

ОБУЧЕНИЕ
Огняна Георгиева-Тенева – Устното убеждаващо изказване и средното училище: теоретични аспекти (Първа част) /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Нели Иванова – Учебната програма по български език и литература за втори клас и формирането на езиковите и литературни компетентности /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Даниел Полихронов – Към едно споделено бъдеще – аспекти на психолого-педагогическото пространство на развитие при деца от предучилищна възраст /
Анелия Рангелова – Психоаналитични елементи във възпитанието на децата от предучилищна възраст /
Валя Румполова – Приемственост по литература: детска градина-начално училище /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg