Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ
Иван Мишев – Пред портрета на Ботев /

ЮБИЛЕЙ
Проф. д-р Елена Русинова на 75 години /

ИНТЕРВЮ
Теодора Вълева, Даниел Полихронов – Мястото на текстовете в периода на ограмотяване в мултикултурна среда /

ОБУЧЕНИЕ
Евелина Поролиева, Десислава Петкова – Езикът на Шилер в ранното чуждоезиково обучение
Евелина Динева – Решаване на съставни текстови задачи с помощта на нагледни средства /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Росица Пенкова – Куклено-театралната игра – педагогическо средство в обучението и възпитанието на децата от начална училищна възраст /
Албена Пантелеева-Кондева – Учене по станции в обучението по математика в началните класове /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Лилия Иванова – Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст /
Митка Тодорова – Методи за проследяване на постиженията на децата за геометрични знания /

ПРОЧИТИ НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА
Ана Костадинова – Обща характеристика и типология на детската християнска проза /

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПРОЗА
Румяна Лебедова – Творецът и властта /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Дафинка Парталска – Клуб на родителя – ефективен модел на общуване в действие между родители, учители и деца /

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Ирена Райкова – Карта на мечтите или един урок в училището на Живота /

ЧУЖДЕСТРАННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ
Георги Клинков – Специфика на процеса на обособяване на професионалното техническо образование в Русия (Предметни разграничения) /

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИ
Евгения Петкова – Редът за изучаване на звуковете според букварите от 40-те години на 20 век досега /

ОТЗИВ
Огняна Георгиева-Тенева – Още една стъпка напред /

СЦЕНАРИИ
Зорница Христова – Букволандия /

ИНФОРМАЦИЯ
Училището не е само по пътя на приобщаването /
Емилия Москова – Трети национален литературен конкурс „Да върнем книгата в ръцете на децата" /
Кандидатстване за Знак eTwinning училище"

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Драгомира Македонска – Ефективност на екипната работа в детската градина. Понятие за ефективност на екипната работа /
Йорданка Георгиева – Правилник за пропускателния режим в ДГ „Малина", гр. Пловдив

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg