Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Цецка Хаджигеоргиева – Електронната система за управление на инспектирането – възможности за интернет изследователските методи в социалния процес на инспектирането на качеството на образованието в България

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Йорданка Петрова – Самоподготовката в началното училище – ключ към усъвършенстване процесите на учене

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Ели Христова – Принципи на обучението по математика в детската градина
Александра Козарева – Аз отивам в детската градина
Мая Петрова, Светослава Петкова – Стимулиране на интереса към писмената реч – дейности, предхождащи и съпътстващи „Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020 г

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Петя Ячева – Игрите на добрия вълшебник 

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Програма за личностно развитие в училищата

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Златина Димитрова – Конфликти в педагогическото общуване между ученик и учител и стратегии за тяхното преодоляване

ИЗСЛЕДВАНЕ
Камелия Богданова – Връзка между емоционалната интелигентност при деца и техните родители

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ
Марлена Данева – Кратък обзор на гражданското образование в Испания и Румъния

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПЕЧАТ
Катрин Маринова – Какво кара учениците да се разсейват и изключват от урока

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИ
Мария Стоянова-Калдъшева – Равнище на езиковата грамотност на студентите педагози задочно обучение – 4. Курс

ИНФОРМАЦИЯ
Тази книга е за отговорността

ГОДИШНИНИ
Надежда Кръстева, Йордан Колев – 165 години от рождението на Виктория Живкова (29.09.1958 – 21.07.1921). Социално-педагогическите идеи на Виктория Живкова

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg