Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Даниела Тодорова – Да създадеш библиотека в училище или как пространството променя децата

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
София Дамянова – Дуално обучение

ПРОФЕСИОНАЛНО И КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Десислава Джамбова – AutoCAD и чертане в 9. Клас

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Кристина Мудова – Обичам и пазя природата
Веселина Вангелова – Обучението по математика в трети клас чрез прилагане на GeoGebra

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Надежда Гергова – Индивидуализиране и диференциране на образователните цели и образователното съдържание в рамките на педагогическата ситуация
Кръстана Стойчева – Пътешествие в приказки
Теодора Трайкова, Гергана Кънева – Рисуване с пластилин – нестандартен начин за развиване на изобразителните умения на децата

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Лиляна Кисьова – Улеснения и затруднения при адаптиране на учебния материал за ученици със специални образователни потребности

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
Ирена Райкова – Ключови компетентности. Същност и структура на комуникативната компетентност

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
Живко Рачев – Медийна грамотност – нормативност и образование

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Камелия Нинова – Творчеството и интелигентността на детето

ИЗСЛЕДВАНЕ
Стефка Чернокожева – Диагностициране на постижения на учениците по компютърно моделиране в 4. клас

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПЕЧАТ
Катрин Маринова – Емоциите в процеса на учене

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg