Наредбата не е променяна от 1999 г.
В сайта на МОН е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени.


Предложените изменения и допълнения в Наредбата имат за цел:
• Да приведат Наредба № 5 от 1996 г. в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен. Факт, е че наредбата е издадена през 1996 г., последните й изменения и допълнения са от 1999 г.
• Уеднаквяване на употребяваните в наредбата наименования на органа на централната власт, административните структури, които го подпомагат и институциите, които присъждат ПКС (институти) с актуалните наименования на административните структури и на основаните звена в структурата на висшите училища (департаменти).
• Създаване на условия за проучване, прогнозиране, анализиране на потребностите от квалификация на педагогическите кадри с оглед разширяване и обновяване на професионалните компетентности, необходими поради промените в науката или нововъведенията в преподаването и на възможности за лична изява чрез творчество и споделяне на добри педагогически практики посредством въвеждането на изискване за ежегодно планиране на квалификационната дейност на образователните институции и на регионалните инспекторати по образованието.
• Създаване на гаранции за включване на повече млади педагогически специалисти в системата за придобиване на професионално-квалификационни степени.
• Отстраняване на пропуск в действащата наредба и осигуряване на възможността учителите по спортна подготовка от спортните училища да придобиват при определени условия пета ПКС (понастоящем само учителите по физическо възпитание и спорт, които имат право да участват в спортни състезания, организирани от МОН се ползват от правото да придобиват пета ПКС без изпит по реда на чл. 18, ал. 2 от Наредбата).
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Квалификация и кариерно развитие" в МОН до 22.04.2015 г. включително.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg