В Държавен вестник, бр. 19 от 13 март 2015 г., е публикувано Постановление № 50 от 6 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Направените изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) основно са свързани с промените в Кодекса за социалното осигуряване от края на миналата година (изм. и доп., ДВ. бр. 107 от 24 декември 2014 г.).

 

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) е направена промяна в Кодекса за социалното осигуряване, като ал. 2 на чл. 94 е отменена, което означава, че от 01.01.2015 г. не е необходимо да се прекратява осигуряването на лицето, което работи по трудово правоотношение, за да му се отпусне пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тази промяна е отразена и в чл. 2 и чл. 19 ал. 5 НПОС.

В чл. 15, ал. 1 НПОС се правят изменения и допълнения, тъй като досега не беше отразено задържането на възрастта за пенсионирането през 2014 и 2015 г. Придобиването на пенсия за осигурителен стаж става при следните условия:

от 1 януари 2015 г. – при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете;
от 1 януари 2016 г. – при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;
от 1 януари 2017 г. – при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете;
от 1 януари 2018 г. – при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години за мъжете;
от 1 януари 2019 г. – при възраст 62 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете;
от 1 януари 2020 г. – при възраст 62 години и 4 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца за мъжете;
от 1 януари 2021 г. – при възраст 62 години и 8 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
от 1 януари 2022 г. – при възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.
Ал. 3 на чл. 15 регламентира случаите, когато лицата нямат право на пенсия по чл. 15, ал. 1, те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 КСО при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст, както следва:

от 1 януари 2015 г. – 65 години и 8 месеца;
от 1 януари 2016 г. – 66 години;
от 1 януари 2017 г. – 66 години и 4 месеца;
от 1 януари 2018 г. – 66 години и 8 месеца;
от 1 януари 2019 г. – 67 години.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg