Почти 20 млн. лв. има за оптимизация на училищната мрежа

45.5 млн. лв. ще бъде бюджетът за десетте национални програми в средното образование за 2015 г. Това предвижда проект на постановление, подготвен от министерството на образованието и публикуван за обществено обсъждане. С националните програми на проектен принцип или централно от просветното ведомство се дофинансират дейности, за които в бюджета не са предвидени средства или отпуснатите не са достатъчни. Тази година бюджетът на програмите е двойно по-нисък в сравнение с 2014 г., когато само за програмата "Модернизация на материалната база в училище" бяха предвидени над 44 млн. лв. Тази година обаче МОН не предвижда специална възможност за модернизация на материалната база в училищата и детските градини. По-инициативните учебни заведения ще трябва да търсят други възможности за осъвременяване на кабинетите и физкултурните салони.

 

С най-голям бюджет през тази година ще е програмата за оптимизация на училищната мрежа - общо 19.860 млн. лв. За сравнение през 2014 г. бяха отделени 13.560 млн. лв.

Програмата включва три модула - за закриване и преобразуване на училищната мрежа (1.925 млн. лв.) и на мрежата от професионални училища (900 хил. лв.). Третият модул е за оптимизиране на вътрешната структура на учебните заведения. На практика това означава, че държавата ще отдели 17.020 млн. лв. за изплащане на обезщетения на съкратени или пенсионирани учители, както и преподаватели от закрити и преобразувани училища. Заради натрупването на отпуски от преподавателите изплащането на обезщетения при освобождаване, напускане или пенсиониране на учителите се оказва сериозно перо в делегираните бюджети и учебните заведения трудно могат да изпълнят законовите си задължения към служителите.

3.2 млн. лв. ще бъдат разпределени за програмата "С грижа за всеки ученик", по която се финансират дейностите за учене на две скорости. Средствата са с 200 хил. лв. повече спрямо 2014 г. В рамките на четирите подпрограми ще бъдат организирани дейности по обучението на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади (1.2 млн. лв.), обучението на деца от подготвителните групи (400 хил. лв.), допълнително обучение на учениците от I до IV клас (800 хил. лв.), както и допълнително обучение на ученици със слаби оценки от прогимназията за повишаване на постиженията им по основните предмети (800 хил. лв.). Също 800 хил. лв. са предвидени и за организацията и целодневния престой на деца от I до IV клас в училище.

1 млн. лв. ще бъдат разпределени под формата на проекти и за училищата зад граница, които осигуряват обучение по български език и литература, по история и география на България на деца на наши сънародници зад граница. В рамките на програмата "Роден език и култура зад граница" българските училища в чужбина могат да кандидатстват и за финансиране на клубове и кръжоци за изучаване на българския фолклор и традиции.

ГРИЖА

За осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез поставяне на нови рамки, изграждане на тоалетни и асансьори за деца със специфични образователни потребности са предвидени 1 млн. лв. В момента в училищата и детските градини са записани 12 644 деца със специални нужди.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg