С Държавен вестник, бр. 13 от 17.02.2015 г. е изменена Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.


Според изменението на чл. 6, ал. 1 от наредбата част от транспортите разходи на лицата от педагогическия персонал се възстановяват в размер до 100 на сто от стойността на реално извършените такива.
В случаите по ал. 4 на чл. 10 транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал могат да се възстановяват в пълен размер за сметка на бюджета на детската градина, училището или обслужващото звено при наличие на възможности за това. Ал. 4 определя, че при условия че заявените средства са в по-голям размер от определените от закона за държавния бюджет за съответната година, разпределението се изготвя пропорционално на заявените от първостепенните разпоредители с бюджет средства до размера на определените за тази цел в държавния бюджет.
Средствата за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена за 2015 г. се разпределят и възстановяват до размера, определен съгласно § 1 от наредбата.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg