Приета от делегатите на Х-тата юбилейна национална конференция
на Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа"

Уважаеми политици,
Уважаеми дами и господа народни представители и общинари,
Скъпо българско Общество,

През последните години в България се наблюдава тревожна тенденция - задълбочаване на отрицателното и дори пренебрежително отношение към професията на българския учител от страна на родители, ученици, общественост. Синдикат "Образование" към КТ „Подкрепа" решително изразява своето възмущение и категорично несъгласие с този недопустим негативен процес в обществото ни.


Изказваме несъгласието си и напълно отхвърляме опитите за подценяване и пренебрежение към личността на българския учител и омаловажаването на изконната му мисия да възпитава, обучава и създава бъдещето на нацията.
През последните години негативизмът ескалира и намери израз в най-различни форми на агресия – вербална, в т.ч в интернет и социалните мрежи, медийна, физическа (все повече зачестяват случаите на нанасяне на побой върху българските учители или физическата разправа с тях).
Тази агресия намира място и се проявява както в класната стая, така и извън нея от страна на родители, зад които стоят родителски организации, НПО и отделни представители на родителската общност.
Учителят не среща разбиране и от страна на обществеността, на която е в услуга по силата на професионалните си задължения.
Синдикат „Образование" към Конфедерацията на труда „Подкрепа" изразява своето дълбоко възмущение и непримиримост към всички форми на агресия и психически тормоз, на които е подложен българският учител, защото подобни прояви не само трайно увреждат и здравето и авторитета на педагозите, но и рушат вековните образователни традиции на българската държава!
Държавата в лицето на МОН и законодателната власт се опитват да отговорят адекватно на създалата се ситуация чрез ЗПУО и съпътстващите го наредби и разпоредби, една от които е наредбата за „Приобщаващо образование". Но тази Наредба, както и повечето подобни документи, обхваща десетки страници, пълни с формализъм, необосновани и неплатени, в повечето случаи, задължения на учителите, с неизпълними пожелания и вменяване на несвойствени, а често и неефективно формулирани задължения на „педагогическите специалисти".
Българското общество и системата на образованието получи един ултралиберален закон, който "поставя детето в центъра на света" и дарява учениците със свръх права, но орязва възможностите за въздействие на учителите спрямо проблемните и невъзпитани ученици и по никакъв начин не защитава честта на професията и личността на учителя. Десетките наредби и подзаконови актове не са в състояние да въздействат на учениците с девиантно поведение, които необезпокоявани пречат на образователно-възпитателния процес в клас и нарушавайки закона и правилниците, често стигат до откровена гавра със своите учители и мотивираните си съученици.

Уважаеми дами и господа,

За да има нормален и пълноценен учебен процес не са достатъчни само дигитализацията на учебния процес и повишаването на доходите в системата на образованието, необходимо е дисциплиниране на класната стая и българския родител, за когото е крайно време, да поеме своята ефективна отговорност!

За това Синдикат „Образование" предлага:

1. Незабавно въвеждане на оценка „Възпитание" на учениците - подход, който се практикува в повечето страни от ЕС и дава много добри резултати. Незнайно защо обаче, българската държавна администрация и родителската общност се съпротивляват яростно на тази инициатива.
2. Да се разработи държавна стратегия за защита на учителя от агресията във всичките й разновидности.
3. МОН, заедно със синдикатите, да утвърдят система за рехабилитация и опазване здравето и работоспособността на учителите.
4. Да се приеме закон, с който да се инкриминира в действие насилието срещу личността учителя.

За разрешаването на тези сериозни проблеми, всички отговорни институции заедно със синдикатите, да пристъпят към реални и ефективни действия.

Синдикат "Образование" към КТ „Подкрепа" заявява своята категорична позиция:
• Няма да спре да се бори с всички законни средства, не изключвайки и стачки, за защитата на личността и здравето на българския учител и връщането на авторитета му в българското общество!
• Няма да спре да гради ефективни български образователни политики за привличане, задържане и израстване на българския учител!
• Ще се бори за преодоляване на духовната криза обхванала българското училище, което да започне да възпитава пълноценни граждани на Република България!

01.05.2019г.                                                                     Д-р Юлиян Петров
гр. София                                                                        Председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg