Утвърденият бюджет трябва да се публикува на интернет страницата на училището/ детската градина
В ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г. е обнародвано Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. Постановлението определя минимален размер за условнопостоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 6 от Закона за народната просвета – 27 000 лв. за училище и 17 000 лв. за детска градина.


Първостепенните разпоредители с бюджет утвърждават бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в съответствие с разпределението на средствата по стандарти и добавки, извършено по реда на чл. 41а от Закона за народната просвета. Училищата, детските градини и облужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.
Първостепенните разпоредители с бюджет, които утвърждават формули по реда на чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната просвета, не по-късно от 10 март 2016 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава – по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.
По решение на директора, при условие, че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък; собствени приходи и субсидия – по формула. Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
Постановлението задължава директорите на държавните и общинските училища да предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg