Министерство на образованието и науката
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени
§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:


„(1) Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и техните работодатели по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 130 и 131 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.)."
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „професионално" се заменя с думата „кариерно".
2. Създава се т. 3:
„3. да обнови и обогати професионалната компетентност на педагогическите кадри за ефективно изпълнение на възложената работа, включително за усвояването на нови методи и техники на обучение, на подкрепа и консултиране на децата и на учениците."
§ 3. В чл. 7 думите „специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите" се заменят с „департаментите в структурата им, които присъждат професионално-квалификационни степени".
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „инструктивен" се заменя с думата „въвеждащ";
б) създава се т. 8:
„8. майсторски клас и др."
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След успешно завършване на обучението за повишаване на квалификацията във формите, провеждани от департаментите и висшите училища по чл. 7, педагогическите кадри получават:
1. удостоверение за допълнително обучение или специализация – за обученията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 8;
2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация – за обучението по ал. 1, т. 4."
§ 5. В чл. 10 се създава т. 5:
„5. прилагат нови методи на обучение, подходи за организация на обучението и управление на образованието, включително за управление на групата в детската градина и на класа в училище."
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. институционално, което се отнася за квалификационните дейности в училището, детската градина или обслужващото звено;".
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „училищно" се заменя с „институционално";
б) в т. 2 думите „и домовете за професионално-творческо развитие на учителите" се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Регионалните инспекторати по образованието разработват годишни планове за квалификация на педагогическите кадри на регионално равнище, част от плана по чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (ДВ, бр. 61 от 2003 г.), като организират и координират изпълнението им."
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „училищно" се заменя с „институционално".
2. В ал. 2 думата „работа" се заменя с думите „квалификационни дейности".
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Детските градини, училищата и обслужващите звена разработват план за квалификационната дейност като част от годишния им план в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитие на институцията и с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като думата „училищно" се заменя с „институционално".
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като думите „специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите" се заменят с думите „департаментите по чл. 7".
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Департаментите, които присъждат професионално-квалификационни степени, разработват годишни планове за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри."
2. Алинея 2 се отменя.
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите: ЦИУУ – София, ИПКУ – Варна, и ИПКУ – Стара Загора" се заменят с „Департамента за информация и усъвършенстване на учители, София (ДИУУ – София), Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, Варна (ДИКПО – Варна), и Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите, Стара Загора (ДИПКУ – Стара Загора)".
2. В ал. 2 думата „институтите" се заменя с „департаментите".
§ 10. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. заявление по образец до директора на съответния департамент (приложение № 6);".
2. В т. 2 думата „диплом" се заменя с „диплома".
3. В т. 5:
а) в буква „а" думитe „експерт в" се заменят с „началника на";
б) в буква „б" думите „и експерт в РИ на МОНТ" се заличават;
в) в буква „в" думите „и експерт в МОНТ" се заличават;
г) в буква „г" думите „началник управление и експерт в МОНТ" се заменят с „министъра на образованието и науката или оправомощено от него лице".
д) в буква „д" думите „началник управление и заместник-министър в МОНТ" се заменят с „министъра на образованието и науката или оправомощено от него лице".
4. В т. 7 след думата „публикации" се добавят думите „в периодични издания".
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „четири последователни" се заменят с „две".
2. Създава се ал. 3:
„(3) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият педагогически кадри, учители по спортна подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:
1. от I до XII място включително от световни първенства;
2. от I до VIII място включително от европейски първенства;
3. от I до IV място включително от балкански първенства;
4. от I до III място включително от държавни първенства на страната."
§ 12. В чл. 23, ал. 1 думите „специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите" се заменят с „департаментите".
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „педагогика" се поставя запетая и се добавят думите „социална педагогика".
2. В ал. 3 след думата „степен" се добавя думата „не".
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „института" се заменя с „департамента".
2. В ал. 2 думата „института" се заменя с „департамента".
§ 15. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби след думата „специалисти" се добавя „и експерти".
§ 16. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „специалисти" се добавя „и експерти".
2. В ал. 2 думите „експерт по организация и управление" се заменят с думите „началника на".
§ 17. В § 3 от допълнителните разпоредби след думата „изборно" се добавя „или".
§ 18. В допълнителните разпоредби се създава § 5а:
„§ 5а. По смисъла на тази наредба „майсторски клас" е интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики."
§ 19. В § 7 от допълнителните разпоредби след думата „технологиите" се поставя запетая и се добавят думите „Колективния трудов договор за системата на народната просвета и/или вътрешните правила за работната заплата".
§ 20. Навсякъде в текста на наредбата думите „регионалните инспекторати на МОНТ", „Министерството на образованието, науката и технологиите", „министъра на образованието, науката и технологиите" се заменят съответно с „регионалните инспекторати по образованието", „Министерството на образованието и науката" и „министъра на образованието и науката", а абревиатурите „РИ на МОНТ" и „МОНТ" – с „РИО" и „МОН".

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg