Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Поля Дикова – Портфолиото на ученика – процес на самопознание, личностно представяне, алтернативен начин за оценка или актуален стимул в училищното образование /
Надя Мокришева, Диана Боянова – План за повишаване на грамотността в детската градина /

ВЪЗПИТАНИЕ
Камелия Игнатова – Перспективи във възпитанието на съвременното дете /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Ива Стаменова – Стимулиране на творческата активност на четвъртокласниците чрез проектна учебна дейност по четене /
Бонка Василева – Лингвистичен анализ на приказки и стихотворения за деца в начална училищна степен /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Даниела Петрова – Видове игри с песни в българския фолклор и възможности за прилагането им в детската градина /

МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА
Милка Терзийска – Лидия Стоянова и методът на Мария Монтесори в България /

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ
Т. Мордовец – Педагогически практикум на тема „Невербални средства за комуникация на педагога" /

ГОДИШНИНИ
Светла Кьосева – 100 години с обич в сърцата /

ИНТЕРВЮ
Огняна Георгиева-Тенева, Светла Кьосева – Бъдещето се гради с отворени очи /

МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА НА ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ – БЪЛГАРИЯ
Елена Даракчиева – Наградата за мен е всичко постигнато до момента /

ИНФОРМАЦИЯ
Нели Иванова – Кръгла маса на тема: „Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности у учениците от начален етап на основната образователна степен през погледа на родители и учители" /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg