Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Атанас Стоев – Демографските процеси и образователната ни система
Гергана Кръстева – Инструмент за кариерно развитие

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Значимата роля на учителя във формирането на ценностната система на ученика

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Ваня Ламбова – Толерантност

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Калоян Дамянов, Лилия Кисьова – Функционалната оценка на потребностите в предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие
ЕТНОПЕДАГОГИКА
Лало Каменов – Рефлексивна картина на специални „мерки – модели" за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и други групи в неравностойно положение

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА УЧЕНИЦИ

Стефан Милетиев – Към въпроса за ваеологично образование и физическо възпитание на младите хора

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Диана Севдалинова – Равнище на възприемане и осмисляне на образите на героите в приказка в IV клас
Цанка Косева – Влияние на ИКТ върху грамотността на учениците /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Жоржетина Атанасова, Любимка Габрова – Правата и отговорностите на 6-7 годишното дете в семейството

ИНТЕРВЮ
Лилия Рачева-Стратиева – Героите на книгите ми са самотни деца с работещи родители

МНЕНИЕ
Мариета Божилова – Swot анализ на програмна система „Аз ще бъда ученик"
ИНФОРМАЦИЯ
Румяна Лебедова – „Операция смятане в град Графовил" – нов педагогически инструмент за обучение в начални знания и умения по математика и не само... /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg