Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Иван Иванов – Информационни и комуникационни технологии в образованието Авторски права /

ВЪЗПИТАНИЕ
Галина Яхова – Ролята на личността на учителя и нравственото възпитание /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Весела Вангелова – Изследователският подход в обучението по математика в първи клас чрез прилагане на Geo Gebra /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Р. Басяку, М. Чобанова – Ръка за ръка заедно в час за първи клас /
Любимка Габрова – Методът Монтесори – „иновация в действие" /
Светлана Шалганова – Формиране на понятия, свързани с училищната готовност в различен социален контекст при 6-7 годишните деца /

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
Герасимос Каламбаликис – Медийна Грамотност в образованието – въпроси и отговори /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Деница Димитрова – Кинезитерапевтични интервенции и двигателна активност при деца с разстройства от аутистичния спектър /

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
Ася Имамска – Повишаване на мотивацията при усвояване на компетентности по история и цивилизация в прогимназиален етап посредством развитие на умението работа в екип /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Стефан Милетиев – Спортът като фактор за преодоляване на стреса и умората в учителската професия /

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ
Илиана Илиева-Дъбова – Змейове и змеици в златни кочии /

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – Въпроси и отговори /

ИНТЕРВЮ
Росен Аврамов – Социалната работа е сбор от много труд, постоянство, усърдие и вяра /

ИНФОРМАЦИЯ
Нова книга на проф. дпн Нели Иванова /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg