Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Надежда Дервенска – Детска градина в облак: администриране и комуникации в онлайн среда /Втора статия/

ОБУЧЕНИЕ
Пенка Константинова – Наблюдения върху употребата на модални частици в повестта „Чичовци" на Иван Вазов /
Елена Витанова – Образователната функция на музея в контекста на интеркултурната перспектива /Рефлексивни аспекти/

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Кремена Димова – Дидактическата проблемност в началното училище /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Даниела Кръстева – Специфика на речевото развитие в предучилищна възраст /
Теодора Трайкова – Нестандартни техники и материали в образователната дейност в предучилищна възраст /
Гергана Кънева – Обучение чрез ИКТ – ключ за стимулиране на любознателната креативност в предучилищното възпитание /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Доротея Божинова – Приобщаващият екип и приобщаващите системи – гарант за успех за приобщаване на всички ученици в клас /

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Ирина Колева – Рефлексивна картина на интеркултурното образование у нас (2016 г. – 2021 г.) /

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПСИХОЛОГА
Силвия Аладжова – Въпроси и отговори /

КОМПЕТЕНТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
Лия Ангелова – Формирани ли са социолингвистичните и социокултурните компетентности у учениците в начална училищна възраст според техните родители /

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕКТЪР
Ирина Павлова – Педагогическите субекти н научнопопулярната педагогическа литература /

ИНТЕРВЮ
Валентина Петрова – Танцът – начин да изразиш себе си /

ОТЗИВ
Венцислав Крумов – Затворените самоковски училища /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg