Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЮЛИ - АВГУСТ

ОБЯВА
Обучение за педагогически специалисти с издаване на два квалификационни кредита по международна образователна програма „Трениране на успешни учители" по модела на д-р Томас Гордан /

ПОЗИЦИЯ
Маргарита Петрова – Най-важният урок

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Надежда Дервенска – Детска градина в облак: администриране и комуникации в онлайн среда
Величка Кирова – Вариант - 2 на целодневна организация – създаване на нова реалност

ОБУЧЕНИЕ
Милена Гошева – Мястото на домашния експеримент в обучението по физика в електронна среда от разстояние

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Весела Вангелова – Конспекти на уроци по български език и литература за втори клас. Правопис на звучни съгласни пред беззвучни съгласни и в края на думата
Дияна Колева-Мирчева – Екскурзията сред природата по Околен свят във втори клас – средство за формиране на екологично възпитание в начален етап на основната образователна степен

ДИСКУСИЯ
Димитрина Петкова – Моята болка като учител

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Еда Андреева – Портфолио на дете в предучилищна възраст
Диана Стефанова – Детето-пешеходец със знания и умения за безопасно поведение на пътя
Галина Димиева – Съвместните инициативи – повод за сближаване, доверие и позитивни преживявания между деца, родители и учители

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Ася Имамска – Професионални учебни общности – инструмент за реализиране на приобщаващи политики

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
Катя Стоянова – Мултимодалният подход в образованието и ролята на детските приказки като една от формите за неговото осъществяване

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Магдалина Койчева – Способности за ментализация и емоционално диференциране при родителите – водещ фактор за успешното социално приспособяване на детето
Галена Върбева – Теория на смеха ...

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПРОЗА
Румяна Лебедова – Свободата на творческата мисъл и конюнктурата

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg