Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Пенка Константинова – Контрол и оценка в условията на дистанционно обучение в българското училище /

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Дигитална залъгалка /

ВЪЗПИТАНИЕ
Коста Влъчков – Гражданско-патриотичното възпитание в съвременната педагогическа практика /

ПРОФЕСИОНАЛНО И КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Виолета Величкова – Самостоятелната работа в професионалното образование – добра практика /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Янка Шейтанска – Училищни дейности за активизиране познавателната дейност на учениците за опазване на околната среда и отношението им към отпадъците /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Ели Николова – Педагогическо общуване между учители, родители и деца в условия извън детската градина /
Диана Стефанова – Огънят не е играчка /
Мариана Гунчева – Игри и упражнения за формиране на звукова култура у 5-6 годишните деца /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Магдалина Койчева – Ролята на емоционалната експресивност в семейството като определящ фактор за психосоциалното развитие на детето /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Светозара Стоянова – Приобщаването започва от нас/

ИЗСЛЕДВАНЕ
Даниел Полихронов – Готовност на учителите да формират комуникативноречеви умения у учениците в периода на ограмотяване в мултикултурна среда /

ИНТЕРВЮ
Катерина Ковачева – В сайта „Детските градини" пишем за злободневни теми, по-важни новини, свързани с деца и образование, както и за здраве, спорт, хранене /

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Веселин Михалев – Статут и функции на регионалните органи за управление на образованието във Варна след освобождението /

ЛИДЕРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Пламен Митев – Васил Левски – националният ни лидер /

ИНФОРМАЦИЯ
Президентът награди 62-ма български ученици, постигнали златно и сребърно ниво в Международна награда на херцога на Единбург 

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg