Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Пламен Радев – Анализ на една несъстояла се стратегия
Даниела Коларска – Основни функции на директора на детската градина

ОБУЧЕНИЕ
Мирко Попов – Традиционно и иновационно обучение в интерактивната среда на синхронното дистанционно обучение
Надка Данкова – Опит за оптимизиране на извънкласната дейност в училище

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Нели Иванова – Формиране на социолингвистични и социокултурни компетентности в начална училищна възраст

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Жечка Стоянова – Автодидактични игри в подготвителна група на детската градина
Жоржетина Атанасова, Любимка Габрова – Модел за формиране на училищна компетентност и качества на ХХI век при 6-7 годишните деца

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Петя Варчева – Ценностна промяна и предизвикателства в процеса на приобщаващото образование

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Лилия Начева – Форми, методи и техники за превенция на агресията в предучилищна възраст

ПРОЧИТИ НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА
Младен Енчев – Веса Паспалеева. Изкуството да пишеш за неграмотни

ИНТЕРВЮ
Петър Чухов – Да пишеш за деца, означава да играеш със себе си

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕКТЪР
Ирина Павлова – Форми а популяризиране на педагогическите знания

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg