Какво е новото?
В Държавен вестник, бр. 107 от 24.12.2014 г. е публикуван Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., като в Преходните и заключителните разпоредби са отбелязани и измененията в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 01.01.2015 г.
Ето и част от по-важните промени:


1. През 2015 г. се запазва възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст (чл. 68, ал. 1-2 от КСО) – 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете. Осигурителният стаж се увеличава с 4 месеца – за жените е 35 години, а за мъжете – 38 години.
Право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за мъжете и жените и 15 години действителен осигурителен стаж.
2. От 01.01.2015 г. лицата придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст може да упражняват това свое право без да прекратяват трудовото си правоотношение. Отпада изискването за представяне на заповед за прекратяване на трудовия договор при подаване на документи за пенсиониране. Т.е. при придобиване правото на пенсия може да се подават документи за нейното отпускане без да се прекратява трудовия договор.
3. През 2015 г. се запазват условията за пенсиониране по Учителския пенсионен фонд – § 5 от КСО:
o Три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1-2 от КСО.
o 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете учителски стаж.
o Към момента на придобиване правото на ранна пенсия да са в трудово правоотношение на учителска, възпитателска или приравнените към учителската длъжности.
4. Промяна има при подлежащите на осигуряване и в универсален пенсионен фонд (родени след 31.12.1959 г.).
При досега действалата система те е трябвало да изберат за допълнително си задължително осигуряване един пенсионен фонд. Изменението се състои в това, че сега те могат да се осигуряват и във фонд „Пенсии" на НОИ, но промяната от Универсален пенсионен фонд към фонд „Пенсии" на НОИ е еднократна, т.е. веднъж направена не може да бъде променена отново към Универсален фонд.
При първоначално възникване на основание за осигуряване на лицата, родени след 31.12.1959 г. (отнася се за започващи работа след 31.12.2014 г.) те могат еднократно да изберат да се осигуряват за ДЗПО в универсален пенсионен фонд или НОИ. В случай, че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в едногодишен срок от възникването на основанието за осигуряване, осигуряването е само във фонд „Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
По швейцарското правило, въведено миналата година, от 1 юли 2015 г. ще има увеличение на пенсиите. Формулата взима предвид инфлацията и ръста на средния осигурителен доход (или около 2 %), като в закона за 2015 г. е записано, че минималната пенсия за стаж се вдига от 154,50 лв. на 157,44 лв.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg