Анексът касае работещите с деца и ученици със специални образователни потребности
На 19.12.2014 г. Министерството на образованието и науката, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, Синдиката „Образование" към Конфедерацията на труда „Подкрепа" и Независимия учителски синдикат са подписали Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета.


С Анекса се променя чл. 34, ал. 2, т. 2 от Колективния трудов договор от 26.06.2014 г., свързана с работещите с деца и ученици със специални образователни потребности.
С анекса е предвидено, че минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на директори, учители и педагогически кадри от детските градини, общообразователните, професионални и спортни училища, училищата по изкуствата и по културата, както и от извънучилищните педагогически учреждения са не по-малко от 20 лв.
Възнаграждението се изплаща за действително отработени време през периода на учебните занятия.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg