Минималната работна заплата от 01.01.2015 г. е 360 лв.
Промените в социалното осигуряване, които са в сила от 01.01.2015 г., са публикувани в бр. 107 на Държавен вестник от 24.12.2014 г. в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. и измененията в Кодекса за социално осигуряване.
От началото на годината отпада задължението за осигуряване при работа по втори или по допълнителен трудов договор. Дневният минимален размер на обезщетението за безработица е 7,20 лв.


Въвежда се електронен болничен лист. Лекарите вече няма да издават хартиени болнични листове, а ще ги пращат онлайн до НОИ и до Електронния регистър на болничните листове, като прескачат работодателя. За работодателя ще се разпечатва документ на обикновен лист хартия, в който са посочени датите и причината за отсъствието. Целта е да се ускори процеса по обработване и изплащане на обезщетенията.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане вече ще се изчислява в размер на 90 на сто от среднодневното възнаграждение за периода от 24 месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане, а не както до сега – 18 месеца. Обезщетението за майчинство през втората година от раждането остава 340 лв., като се запазва максималния период на отпуска до 410 дни.
Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО (до две години) за 2015 г. е 340 лв.
Минималната работна заплата от 01.01.2015 г. е 360 лв., а от 01.07.2015 г. – 380 лв.
Определя се размер на еднократна помощ при смърт на осигурено лице за 2015 г. – 540 лв.
Няма промяна в процентите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии". Те са 17,8% за родените преди 1 януари 1960 г. при запазено съотношение от 9,9 % за сметка на работодателя и 7,9 % за сметка на работника; и 12,8 % за хората, родени след 31 декември 1959 г. – при съотношение 7,1 към 5,7%. Няма промяна в съотношението между работодател и работник – 60 към 40 – и за останалите осигурителни рискове, както и размера на вноските за тях.
Максималният осигурителен доход за всички, заети по трудов и/или граждански договор, се увеличава от 2400 лв. през 2014 г. на 2600 лв.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg