Министерският съвет прие промени в стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.

С тях се усъвършенства методиката на финансиране на училищата в общините с районно деление, като се създава допълнителна възможност за осигуряване на средства за финансирането на малките училища, разположени в отдалечени населени места в периферията на общините. Издръжката на тези училища обективно е по-висока от средната за общината.
В рамките на одобрената методика ще бъде приложен диференциран подход за определяне на средствата по стандарти за учениците в населените места, обхванати в периферните райони. По този начин ще се постигне по-голяма справедливост при разпределението на средствата за делегираните от държавата дейности по функция „Образование" и ще се подобри финансирането на малките училища, разположени в отдалечени и по-слабо населени места.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg