Със Заповед № РД09-559 от 11.04.2014 г. Министерството на образованието и науката утвърди правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014 г.

 

В заповедта изрично е посочено, че основната работна месечна заплата за директор не може да бъде по-ниска от 660 лв.

При назначаването на директор се определя основна работна заплата съгласно приложение в заповедта в зависимост от вида на училището и броя на учениците. Най-ниската възможна заплата, според приложението, е за директори на начални училища, прогимназии, основни училища и средни общообразователни училища с до 50 ученика.

Най-високите заплати от 1120 лв. до 1190 лв. са определени за училища с над 1400 ученика.

В „броя на учениците" се включват всички ученици в подготвителна група, дневна, вечерна форма, ученици в общежитие или интернат. Включват се и всички ученици в задочна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при следното правило:

двама ученика задочна, индивидуална и самостоятелна форма се приравняват на един ученик дневна форма;
двама ученика от полуинтернатна група се приравняват на един ученик в дневна форма.
Освен допълнителните възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, в брутната заплата на директорите се включват и следните допълнителни възнаграждения:

за изпълнение на учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа, включително и по мярката „Без свободен час";
за професионално-квалификационна степен, като най-високото възнаграждение е за I ПКС и е не повече от 100 лв. месечно, когато не е включено в основната работна заплата;
за преподаване на учебни предмети на чужд език с изключение на учебния предмет „чужд език";
за постигнати резултати от труда през учебната година – диференцирано заплащане;
за организация и контрол по провеждане на външни оценявания.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg