С решение № 221 от 23.04.2014 г. Правителството одобри националните програми за развитие на средното образование в Република България за 2014 г.:

 

НП „Оптимизация на училищната мрежа" – програмата обхваща предоставяне на транспорт на учениците в задължителна училищна възраст, осигуряване на хранене на децата от задължителната предучилищна и училищна възраст и осигуряване на целодневна организация на учебния процес. Общият й бюджет е 13 560 000 лв.
НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване" – дава възможност за обективна оценка на постигнатите резултати на учениците, както и за установяване на степента на постигане на държавните образователни изисквания и на знанията и уменията, заложени в учебните програми. Общият бюджет на програмата е 4,5 млн. лв.
НП „Роден език и култура зад граница" – по програмата ще бъде стимулирано изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница както и провеждането на дейности, които да съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и техника. Общ бюджет – 1,1 млн. лв.
НП „Модернизиране на системата на професионалното образование" – продължение на реализираните в периода 2008-2013 г. програми чрез инвестиране на средства по линия на държавния бюджет и съфинансирани от страна на бизнеса. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общ бюджет – 3 млн. лв.
НП „Училището – територия на учениците" обхваща два модула – „Подкрепа на целодневеното обучение на учениците от начален етап" и „Национални и международни ученически олимпиади и състезания". Общ бюджет на програмата – 2 млн. лв.
НП „На училище без отсъствия" е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. Прилагат се две мерки – „Без свободен час" и „Без отсъствие". Общ бюджет – 2,7 млн. лв.
НП „С грижа за всеки ученик" отчита, че всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. Общ бюджет – 3 млн.лв.
НП „Квалификация" – с програмата ще се осигуряват условия за създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез организиране на квалификационни курсове за формиране на компетентности по приоритетни направления и условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики. Общ бюджет – 400 000 лв.
НП „ИКТ в училище" – подпомага всички дейности, свързани с използването на националната ИКТ структура – ДЗИ, външно оценяване, поддържане и регистриране на завършена образователна степен, извънкласни дейности и др. Общ бюджет – 21,5 млн.
НП „Модернизация на материалната база в училище" – модернизиране на системата на професионалното образование, подобряване на енергийната ефективност в училищата, създаване на достъпна архитектурна среда и подпомагане на процеса на оптимизация на училищната мрежа. Общ бюджет – 44 млн. лв.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg