Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Веселин Михалев – Европейски политики за професионална квалификация на учителите
Пенка Христова – Кои са успешните лидери в образованието

ОБУЧЕНИЕ
Милена Гошева, Грета Райковска – Интегралният подход в извънкласната дейност
Галина Иванова – Извънкласните дейности в училище – атрактивен, иновативен и толерантен подход за обучение в мултикултурна среда

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Красимира Узунова – Теоретични основи в процеса на педагогическото взаимодействие по математика в ядро „Количествени представи"
Вероника Дичева, Гергана Пешанова, Изабелла Хаджийска, Надежда Петкова, Петя Митинска, Силвия Николова – Технология на педагогическата ситуация, като основна форма на взаимодействие в иновативен тип детска градина в условията на интеркултурна образователна среда
Марияна Димитрова – Приложение на интерактивна бяла дъска и софтуер: StarBoard при формиране на елементарни математически представи при обучението по математика в четвърта възрастова група на детската градина

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Петя Соколова – Образователно приобщаване на деца от ромски произход

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Петя Атанасова, Зоя Кокалова – Приобщаващото образование – мисия възможна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
М. Димитрова, М. Тодорова, М. Колева – Малтретиране на деца, разпознаване на насилие, създаване на среда без насилие за деца

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Илиян Чорлев – Партньорство в процеса на обучение или новата роля на учителя

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ

Марлена Данева – Кратък обзор на здравно и екологично образование в Белгия

АНАЛИЗИ НА УЧЕБНИЦИ
Симона Сивкова – Читанките и учебните тетрадки за 4. клас на издателствата „Просвета", „Klett" и „Рива"

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg