Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Максимилияна Базан – Образованието за устойчиво развитие в контекста на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030)

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
София Дамянова – Дуално обучение в България

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Даниела Георгиева – Изучаване на операциите събиране и изваждане на числата до 100 чрез приложение на игри
Стефка Чернокожева – Урокът по литература в началното училище – проблеми и възможности за усъвършенстване

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Ира Долапчиева, Красимира Узунова – Безопасност на движението
Бисерка Чакърова – Мода за деца
Марияна Димитрова – Тайните на морето

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Милена Котарова – Агресия в психомоторната игра

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
Живко Рачев – Медийна грамотност – във вижданията на учители и родители

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Финландската образователна система

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Дарина Георгиева, Мария Дишкова – Позитивната образователна среда в програмата за трениране на успешни учители на д-р Томас Гордън

МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА
Тинка Иванова – Идеите на Мария Монтесори в българското образование – история и актуалност

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Димитър Димитров - Oще за учебниците по математика през XIX век. Аритметика с
аритметични задачи за 4. отделение и 1. клас от Д. Хр. Марков, издаден в Пловдив, 1891 г.

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПЕЧАТ
Катрин Маринова – Възстановителна дисциплина при управлението на класната стая

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg