Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Валентина Коринова – Модел за управление на учителската квалификация – фактор за повишаване качеството на образователната институция

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Петя Менкова – Храната дава сила
Димка Антонова – Безопасно движение
Оля Милкова – Чудно пътешествие из Доброград

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА УЧЕНИЦИ
Стефан Милетиев – Към въпроса за влиянието на спортуването върху емоциите на младите хора

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Станислав Пандин – Еволюция на идеята за приобщаващо образование и съвременни тенденции за развитието му

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
Герасимос Каламбаликис – Медийната грамотност като нов начин за преподаване и учене

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Пънар Кязим – Образователни иновации в начален етап на образование по примера на ЧОУ „Образователни технологии"

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Леман Рафетова Солакова-Рашидова – Приложение на информационно-комуникационните технологии в детската градина при деца билингви

ИЗСЛЕДВАНЕ
Максимилияна Базан – Изследване на активната класна стая в часовете по Човек и природа

ЧУЖДЕСТРАННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ
Марлена Данева – Кратък обзор на гражданското образование в Белгия

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПЕЧАТ
Катрин Маринова – Какво представлява проектно-базираното обучение и защо трябва да го използваме? /

ИНФОРМАЦИЯ
Високо почетно отличие за проф. дпн Нели Иванова /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg