Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

Галена Върбева – Дела трябват, а не думи...

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Пламен Радев – Нормативен статус на самооценяването в Република България и други държави /

ОБУЧЕНИЕ
Ивелина Николова – Интеракцията в обучението по религия /
Доротея Божинова – Повишаване на мотивацията за учене чрез различни извънкласни дейности /

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
Светлана Ангелова – Сравнителен анализ на резултатите от анкетните проучвания с родители на тема: „Равнище на формираност на ключовата компетентност: общуване на роден език на учениците в начална училищна възраст" /
Полина Петрова - Сравнителен анализ на резултати от анкетни проучвания с две групи учители за равнище на формираност на ключовата компетентност: общуване на роден език в начална училищна възраст /

ПРОФЕСИОНАЛНО И КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Ваня Менгова – Приложение на интегралния подход в обучението по „Асемблер микроконтролер" /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Кремена Димова – Подходи за развитие на мотивацията за учене в началното училище
Таня Славова – Занимания по интереси – направление „Изкуство" /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Фатма Исаева – Възникващи проблеми в условията на билингвизъм /
Калина Върбанова, Валентина Атанасова – Превенция за безопасност на децата на улицата /
Мая Петрова – В горската детска градина /

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ
Златина Димитрова – Формалното образование – основа за формиране на медийна грамотност в образователния процес в 1. – 4. Клас /

КРАЕЗНАНИЕ
Георги Хаджийски – Педагогическият етап в историята на гимназия „Константин Фотинов", град Самоков 

ИНФОРМАЦИЯ
В края на 2021 г. Факултетът по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски" отбеляза 50-годишнината си с международна научна конференция /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg