Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, доц. д-р Илияна Горанова, гл. ас. д-р Георги Клинков, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров, Стоил Съйков 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • акад. Анатолий Сманцер
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

Димчо Труфчев – За ново събуждане вече е време /

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Юлиян Петров – Основни направление в макрополитиката на българското образование /
Албена Крумова – Конфликти в училище и подходи за справяне с проблемното поведение /
Йорданка Георгиева - План за квалификационната дейност и кариерно развитие през учебната 2017/2018 г. в ДГ „Малина", гр. Пловдив /
ТРУДОВО ПРАВО
Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит /

ДИСКУСИЯ
Проект за изменение на Наредбата за заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците/

ЛИДЕРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Елизабет Димова – Квалификация за успешни директори /

ИНТЕРВЮ
Мария Вълканова – Доброто управление е сбор от добре формулирани задачи, добре планирана работа и добри взаимоотношения /

ОБУЧЕНИЕ
Галина Георгиева – Разработване на електронно портфолио за целите на музейното образование /

ВЪЗПИТАНИЕ
Марина Гунчева – Няколко важни стъпки – или как да възпитаваме заедно! (Тренинг с родители) /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Нели Иванова – Читанката за първи клас на издателство „Рива" и формирането на начални умения за възприемане и осмисляне на художествен текст /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Наталия Николова – Технологията ТРИЗ за развитие на творчески личности /
Иванка Илиева, Йорданка Янакиева – Приказката – средство за развитие на речта в предучилищна възраст /
Жечка Стоянова – Познаваме ли нашите деца? (Ефективна родителско среща в подготвителна група на детската градина) /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Емануела Стоилова – Комуникационна матрица – нов инструмент за оценка на невербалното общуване при деца с множествени увреждания /
РЕЦЕНЗИИ
Илияна Горанова – За адаптирането на образователната система към потребностите на дигиталното поколение /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори/

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg