Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ТРУДОВО ПРАВО
Прекратяване на трудов договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

ДИСКУСИЯ
Още за платения годишен отпуск

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Надие Карагьозова – Връзки с обществеността – необходимият управленски подход в съвременното училище
Ани Паласкова – Формиране на качествена училищна култура в съответствие с ценностните ориентации на екипа

ВЪЗПИТАНИЕ
Стефка Илиева – Култура на поведение и общуване като морални и естетически норми

ОБУЧЕНИЕ
Георги Георгиев – За нова концептуална рамка на преподаването на тематичен туризъм в българските училища
Огняна Георгиева-Тенева – Устното убеждаващо изказване в средното училище: практически аспекти (втора част)
Веселина Балджиева – Вандализъм

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Тошко Тонев – Развитие на социално-емоционални умения чрез интегриране на дейности в часовете по български език и литература в начален етап на основната образователна степен

ПРЕДИЧУЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Цветанка Ценова – Развитие на детската реч чрез стимулиране на фината моторика
Наталия Николова – Маркетингов подход в педагогическата практика
Анета Момчева, Мария Облачка – Устойчивост на клубната дейност в условията на детската градина за развитие на детския талант

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Калоян Дамянов – Невроразнообразието като нов път на специалната педагогика в подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Веска Ненчева – Гражданско образование в детската градина

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Анелия Рангелова – За защитните механизми при децата и ролята на играта

ИЗСЛЕДВАНЕ
Фахед Салем – Анализ на зависимостта между агресивността и самоуважението при юноши (15-18 г.) в България и Йемен

ИНФОРМАЦИЯ
Милена Стратиева – Как да помогнем на младежите от непривилегировани групи /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg