Министерството на образованието и науката е подготвило проект на нова Наредба за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с която отменя приложимата до момента Наредба № 14 от 2003 г.

МОН представя за обществено обсъждане проект на нова наредба за условията и реда за възстановяването на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)
В сила от 01.01.2014 г.
Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

Със Заповед № РД09-559 от 11.04.2014 г. Министерството на образованието и науката утвърди правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014 г.

Със Заповед № РД09-559 от 11.04.2014 г. Министерството на образованието и науката утвърди правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014 г.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg